Кошница 0877 222 592пон-пет 09:30-17:30
 • Вашата кошница е празна!

Общи условия

Условия за използване на уебсайт http://sexo.bg
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между EЛПИ TPEЙДИHГ ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://sexo.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.
EЛПИ TPEЙДИHГ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203427276 адрес ул. Стоян Михайловски 9, МБ4, гр. Велико Търново, имейл адрес info(кльомба/маймунско а)sexo.bg, телефон 0877222592
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на EЛПИ TPEЙДИHГ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от EЛПИ TPEЙДИHГ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.
Дефиниции
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт - http://sexo.bg и всички негови подстраници.
Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.
Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.
Предоставяни услуги
1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.
Поръчка
2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки.
2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца
2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени
4. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
4.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.
Плащане
7. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • наложен платеж
 • банков превод
 • с кредитна или дебитна карта

9. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
11. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.
Отказ от договора и замяна
12. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
13. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
14. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
15. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
16. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка(или разписка за пощенски паричен превод) и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
17. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
18. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
19. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
20. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
21. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

22. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. Преди да възстанови заплатената цена за върнатите стоки, Търговеца първо получава пратката, преглежда съдържанието на пратката, състоянието на върнатите продукти и техните опаковки и дали съответстват на изискванията посочени в сайта.
Гаранции и рекламации
23. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
24. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
25. Търговецът не носи отговорност за разлика в размера до 2 см.
26. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
27. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
28. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

 1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
 2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

29. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
30. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
31. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
32. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
33. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
34. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

35. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
36. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
37. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
38. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
39. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
40. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя
41. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
41.1. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
41.2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
42. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
 2. намаляване на цената.

43. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
44. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
45. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Интелектуална собственост
46. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
47. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
48. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
49. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
50. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
Прекратяване и разваляне на договора
51. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
52. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
53. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
54. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Потребителски отзиви
52. Търговецът предоставя възможност на Потребителите да публикуват ревюта, изразяващи се в коментари/мнения/отзиви и оценка, на всички предлагани продукти на уебсайта.
53. Ревютата на уебсайта могат да бъдат публикувани, както от Потребители, които са закупили съответния продукт, така и от Потребители, за които не е налице информация дали са закупили и използвали продукта.
54. При публикуване на ревю, Потребителите задължително трябва да посочат: 
- Име между 3 и 25 символа, когато ревюто не е обвързано с конкретна поръчка; когато ревюто е обвързано с конкретна поръчка, името се извлича автоматично от предоставените данни за доставка; В нито един от случаите имената не се публикуват. 
- Коментар/Мнение/Отзив, съдържащ между 25 и 1000 символа, както и 
- да оценят продукта чрез рейтинговата система - от 1 звезда за продукт, който не препоръчват, до 5 звезди за продукт, който силно препоръчват.
55. Потребителите, които са поръчали продукт от платформата винаги получават Разписка, съдържаща информация за тяхната поръчка. Всяка Разписка съдържа уникален QR код, при сканирането на който, на екрана на използваното устройство се визуализира самостоятелна страница на уебсайта, като за Потребителя се създава възможност да публикува своето ревю за всеки поръчан продукт поотделно.
56. След изтичане на 7-дневен срок от изпращането на поръчката, направена чрез уебсайта, Потребителите получават имейл от платформата, с който им се предоставя възможност да публикуват ревю за всеки закупен продукт поотделно. 
57. Потребителите имат възможност да публикуват само веднъж ревю по предвидения в чл.55 или чл.56 ред. 
58. Когато бъде публикувано ревю на закупен продукт по един от начините посочени в чл.55 и чл.56, непосредствено след това, Потребителят получава код за 15% отстъпка, който е валиден за срок до 1 година. Кодът за отстъпка се предоставя без значение дали ревюто е положително, или отрицателно. Въпреки това, ревютата трябва да са смислени и стойностни, така че да помогнат на останалите Потребители да преценят дали да се възползват от съответния продукт или услуга. Ревюта, които са безсмислени, безполезни и несвързани с продуктите и услугите, предоставяни чрез уебсайта, ще бъдат премахвани от модераторите, а кодовете за отстъпка, предоставени за такива ревюта, ще бъдат спирани.
59. Всички ревюта публикувани от Потребителите по един от посочените в чл.55 и чл.56 начини получават обозначението „реален клиент“. Търговецът гарантира, че всички ревюта с това обозначение са на Потребители, които реално са закупили продукт от уебсайта.
60. Всички ревюта, които са публикувани по различен начин от описаните в чл.55 и чл.56 не получават обозначението „реален клиент“, дори и да са публикувани от клиенти, които са закупили и използвали коментирания и оценен от тях продукт.
61. На уебсайта е забранено публикуването на съдържание, което противоречи на морала, обществения ред, правата на другите или приложимите закони и разпоредби, в т.ч. но не само:
- Съдържание с клеветнически или обиден характер, както и коментари съдържащи нецензурни, расистки или незаконни дейности под каквато и да е форма;
- Съдържание, което е или може да се счита за клеветническо, унижаващо, подбуждащо омраза, расова или религиозна дискриминация, обидно, заплашващо или осъществяващо тормоз на трети лица; 
- Коментари, съдържащи лични данни;
- Съдържание, което нарушава авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
- Съдържание, което нарушава действащото българско и европейски законодателство;
- Критични коментари към други мнения, публикувани на сайта или към техните автори;
- Друго съдържание, което не се отнася до коментирания продукт или услугата, предоставяна от уебсайта.
62. На платформата е забранено да се публикуват ревюта от непълнолетни лица. Въпреки това, Търговецът не проверява възрастта на авторите и не носи отговорност, в случай че непълнолетно лице публикува свое ревю на уебсайта. Отговорността за ограничаване и регулиране на достъпа на непълнолетни лица до сайта се носи изцяло от техните родители, настойници и попечители.
63. При обработка на Потребителските ревюта, Търговецът публикува всички ревюта, които не противоречат на настоящите Общи условия, без значение дали са положителни, или отрицателни. 
64. След като ревюто на Потребителя бъде изпратено, валидирано и публикувано на уебсайта, Потребителят не може да извърши промяна или да изтрие съдържанието на своето ревю, освен ако не се свърже с Търговецът и не заяви това свое желание.
65. Публикуваните ревюта на сайта се съхраняват, докато Търговеца не реши да ги премахне.
66. За всяко ревю, което изпрати за публикуване, Потребителят дава съгласие и предоставя на Търговеца изключителното, неограничено, включително без географски ограничения, неотменимо право (лиценз) да използва, възпроизвежда, копира, обработва, адаптира, превежда, публикува, разпространява, показва и изтрива изпратеното съдържание без да му се дължи възнаграждение или обезщетение за това. Всяко съдържание, което Потребителят изпраща, може да бъде използвано от Търговеца по негова преценка.
67. На уебсайта не се публикуват спонсорирани от Търговеца ревюта, освен ако не са ясно обозначени като такива.
Спасителна клауза
68. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Изменение на общите условия
69. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
70. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
71. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения
Приложимо право
72. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Други
73. Орган регулиращи дейността на Търговеца е Комисия за защита на потребителя.
74. При връщане на продукти и/или отказа от покупка от разстояние потребителят трябва да върне и всички получени към него подаръци обявени в сайта или да ги заплати по цените в сайта или ако няма такива продукти в сайта по следните цени: пакетче лубрикант ID Glide 3мл - 0.50 лв., Батерия ААА - 0.50 лв., Батерия АА - 0.50 лв., Батерия C - 1.5 лв. Ако след връщане на част от поръчка, нейната стойност стане по-малка от обявената сума за получаване на подарък над обявена сума, потребителя е длъжен да върне и този подарък или да го заплати според цената в сайта. Подаръците следва да бъдат върнати неизползвани и в своята цялост, в противен случай трябва да бъдат заплатени както е посочено по-горе.
75. При неполучена предходна поръчка, е възможно Търговеца да поиска предплащане на 10 лв., които ще бъдат приспаднати от сумата на поръчката, като гаранция за покриване на транспортните разходи.
76. Необходимо е потвърждение на поръчката преди да бъде изпратена
77. Направата на поръчка не е гаранция за наличност на стоката или че ще бъде изпратена.
78. Преди да бъде изпратена поръчка всички предадени за клиента пратки за същуя клиент(имена или телефон или мейл) на куриерска фирма трябва да бъдат получени.
79. Наличностите на всички стоки в сайта са с ограничено количество.
80. Търговеца не приема и не изпраща поръчки на лица под 18 г. Търговеца не следи за възрастта на клиентите и не носи отговорност за действията на лица под 18 г. Отоговрността се носи от родител или настойник.
81. Размерите в сайта може да се разминават с до 1 см. когато се отнася за дължина и до 0.5 см., когато се отнася за ширина/диамтър. 
82. Изображенията на съответните продукти са примерни и създават обща представа за продукта. Продукта може да се различава от съответните за него снимки, защото те са създадени с търговска цел.
83. Заради различното възпроизвеждане на цветове на различните електронни устройства, са възможни разминавания в цвета който виждате и който получавате.
84. Независимо по какъв начин е получен даден код за остъпка, може да използвате само 1 код едновременно в поръчка.