Кошница 0877 222 592пон-пет 09:30-17:30
  • Вашата кошница е празна!

Отказ от покупка

Отказ от договора и замяна
Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка(или разписка за пощенски паричен превод) и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Попълнете по-долния формуляр, само ако искате да се откажете от договора, и го изпратете до
Eлпи Tрeйдинг EOOД, гр. Вeликo Tърнoвo, ул. Cтoян Михaйлoвcки 9, email: info маймунско а  sеxо.bg

 sеxо.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Потребителят следва да изпрати на sеxо.bg или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал  sеxо.bg за отказа си от договора до по-горния адрес или офис Eкoнт Кaртaлa, гр. Вeликo Търнoвo. Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил  sеxо.bg за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена.
 
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
 
До _______________________________________
 
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………
 
Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….
 
Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………
 
Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 
Дата: ……………………………………………